Stiftelselag (1994:1220)

Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:11061 kap. Inledande bestämmelser

1 § En stiftelse bildas genom

1. förordnande enligt 2 §,

2. förordnande enligt 11 kap. 1 §,

3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller

4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

För sådana stiftelser som avses i första stycket 2 och 3 gäller
bestämmelserna i denna lag endast i den utsträckning som anges i
11 kap. För stiftelser som avses i första stycket 4 gäller endast lagen
om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2 § En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en
eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en
självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Stiftelsens egendom skall anses vara avskild när den har tagits om
hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med
stiftelseförordnandet.

3 § Ett stiftelseförordnande skall vara skriftligt och undertecknat av
stiftaren eller stiftarna.

Ett giltigt testamentariskt förordnande skall godtas som ett
stiftelseförordnande enligt denna lag utan hinder av bestämmelsen i
första stycket.

4 § En stiftelse kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter
samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

För en stiftelses förpliktelser svarar endast stiftelsens tillgångar.

5 § En stiftelse är moderstiftelse och en annan juridisk person
är dotterföretag, om stiftelsen

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i
den juridiska personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal
med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av
rösterna för samtliga andelar,

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse
eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse
eller motsvarande ledningsorgan, eller

4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att
ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av
avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i
dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara
stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till
moderstiftelsen, om ett annat dotterföretag till
moderstiftelsen eller moderstiftelsen tillsammans med ett eller
flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag
tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i
den juridiska personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal
med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av
rösterna för samtliga andelar, eller

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse
eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse
eller motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på
grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av
föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed
jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande
inflytande över den juridiska personen, är även denna
dotterföretag till moderstiftelsen.

Moderstiftelse och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.
Lag (1999:1106).

5 a § I de fall som avses i 5 § första stycket 1-3 och andra
stycket skall sådana rättigheter som tillkommer någon som
handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk
persons räkning anses tillkomma den personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas
inte de andelar i dotterföretaget som innehas av det företaget
självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar som
innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets
eller dess dotterföretags räkning. Lag (1999:1106).

5 b § Vid tillämpningen av 5 och 5 a §§ avses med andelar
aktier och andra andelar i juridiska personer. Lag (1999:1106).

6 § En stiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet
stiftelse.

Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse
eller en förkortning av detta ord.

Bestämmelser om stiftelses firma finns i 8 kap.

7 § Bestämmelserna i 5-5 b §§, 6 § första stycket och 2-10 kap.
gäller inte i fråga om stiftelser vilkas tillgångar enligt
stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för
bestämda fysiska personer. Lag (1999:1106).

8 § I 9 kap. finns bestämmelser om att stiftelser står under tillsyn av
en tillsynsmyndighet. I 10 kap. finns bestämmelser om att vissa
stiftelser skall vara registrerade i ett stiftelseregister.

2 kap. Förvaltning

Allmänt om förvaltningen

1 § Föreskrifterna i stiftelseförordnandet skall följas vid
förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, om inte föreskrifterna
strider mot någon bestämmelse i denna lag.

2 § Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med
stiftelseförordnandet görs av en eller flera fysiska personer,
föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk
person, föreligger anknuten förvaltning.

Den eller de fysiska personer som har åtagit sig att förvalta
stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet bildar
styrelse för stiftelsen. Vid ett sådant omhändertagande av egendom
som avses i 1 kap. 2 § andra stycket får stiftelsen företrädas av
någon som skall ingå i styrelsen.

Den juridiska person som har åtagit sig att förvalta stiftelsens
egendom är förvaltare för stiftelsen. Om staten har gjort ett sådant
åtagande, är det i stället den myndighet som har gjort åtagandet för
statens räkning som är förvaltare.

3 § Styrelsen eller förvaltaren svarar för att föreskrifterna i
stiftelseförordnandet följs.

Första stycket medför inte ansvar för styrelsen eller förvaltaren för
åtgärder som i enlighet med stiftelseförordnandet vidtagits av
någon annan än styrelsen i fråga om att utse eller entlediga
ledamöter eller ordförande i styrelsen eller av någon annan än
styrelsen eller förvaltaren i fråga om att utse eller entlediga revisor i
stiftelsen eller att bestämma arvode åt styrelsen, förvaltaren eller
revisorerna.

Inte heller medför första stycket ansvar för styrelsen eller
förvaltaren för innehållet i en revisors uppdrag till den del det finns
föreskrifter om detta i stiftelseförordnandet.

4 § I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens
förmögenhet skall vara placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren
för att förmögenheten är placerad på ett godtagbart sätt.

5 § En stiftelse får placera sin förmögenhet gemensamt med andra
stiftelser, om inte annat följer av stiftelseförordnandet.

6 § En stiftelse får inte lämna penninglån till eller ställa säkerhet
till förmån för

1. stiftaren eller förvaltaren,

2. den som ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen
enligt 16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen
förvaltas av ett handelsbolag, den som är bolagsman i bolaget,

3. den som ensam eller tillsammans med andra har rätt att
företräda ett dotterföretag till stiftelsen eller, om företaget är ett
handelsbolag, är bolagsman i bolaget,

4. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller
nedstigande led till en person som avses i 1--3,

5. den som är besvågrad med en person som avses i 1--3 i rätt upp-
eller nedstigande led eller så att den ene är eller har varit gift med
den andres syskon, eller

6. en juridisk person över vars verksamhet någon som avses i 1--5
har ett bestämmande inflytande.

Vad som sägs i första stycket 4 och 5 skall även avse den som på
grund av samboförhållande på liknande sätt är närstående till en
person som avses i första stycket 1--3.

Första stycket 2--5 och andra stycket gäller inte vid utlåning till
någon som omfattas av dessa bestämmelser om stiftelsen skall
främja sitt syfte genom att lämna penninglån till eller ställa
säkerhet för enskilda personer och låntagaren tillhör den
personkrets som skall gynnas. Bestämmelsen i första stycket 6 gäller
inte om gäldenären är ett dotterföretag till stiftelsen.

7 § Styrelsen eller förvaltaren skall besluta om stiftelsens namn, om
stiftelseförordnandet inte innehåller någon föreskrift om namn för
stiftelsen.

Vad som sägs i denna lag om föreskrifter i ett stiftelseförordnande
gäller också beslut som fattats enligt första stycket.

8 § Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelsen
fullgör sin bokföringsskyldighet m.m. enligt bokföringslagen
(1999:1078) eller, i förekommande fall, sin skyldighet att föra
räkenskaper enligt 3 kap. 2 § denna lag.

Styrelsen eller förvaltaren svarar för att
stiftelseförordnandet och övriga handlingar avseende stiftelsen
förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Lag (1999:1106).

Egen förvaltning

9 § Styrelsen skall utse och entlediga ledamöter om inte annat följer
av stiftelseförordnandet.

Ett uppdrag som ledamot i en styrelse med två eller flera ledamöter
upphör, om ledamoten anmäler det hos den som har utsett honom
eller, om denne inte kan nås, hos styrelsen.

Ett uppdrag som ledamot i en styrelse med endast en ledamot
upphör, om ledamoten anmäler det hos tillsynsmyndigheten och
hos den som har utsett honom, om denne kan nås.

10 § Styrelsen för en stiftelse får inte bestå av enbart stiftaren eller
stiftarna. Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara
styrelseledamot.

11 § Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden
skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall
sammankallas om en styrelseledamot begär det.

Ordföranden skall väljas av styrelsen. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lottning.

Bestämmelserna i andra stycket gäller endast om inte annat följer
av stiftelseförordnandet.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande. Om det i stiftelseförordnandet
föreskrivs att fler styrelseledamöter måste vara närvarande, gäller i
stället det. Om inte stiftelseförordnandet föreskriver en särskild
röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening som mer än
hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den
mening som ordföranden biträder.

13 § Över styrelsens beslut skall protokoll föras.

14 § En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal
mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller handlägga frågor
om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett
väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Med avtal
jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan.

Är styrelsen enligt första stycket förhindrad att företräda stiftelsen,
får tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran förordna en god man
att företräda stiftelsen i styrelsens ställe.

15 § En styrelseledamot har rätt till skäligt arvode. Beslut om
arvode får fattas av styrelsen.

Första stycket gäller endast om inte annat har föreskrivits i
stiftelseförordnandet.

16 § Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och
firma.

Styrelsen för en stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret kan
bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess
namn och firma. Styrelsen kan när som helst återkalla ett sådant
bemyndigande. Bestämmelserna i 14 § gäller i fråga om den som
har fått ett sådant bemyndigande även om han inte är
styrelseledamot.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda
stiftelsen.

En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som
konkursgäldenär av den styrelse som finns vid konkursens början.
Bestämmelserna i 9 § gäller dock under konkursen.

17 § Om styrelsen eller någon annan företrädare för stiftelsen har
företagit en rättshandling för stiftelsen och därvid överskridit sin
befogenhet, gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen, om den mot
vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att
befogenheten överskreds.

18 § Om det finns suppleanter för styrelseledamöterna, tillämpas
bestämmelserna i denna lag om styrelseledamöter också på
suppleanterna.

Anknuten förvaltning

19 § Ett uppdrag som förvaltare upphör, om förvaltaren anmäler
det hos tillsynsmyndigheten och hos den som har utsett honom, om
denne kan nås.

Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får
inte heller vara förvaltare.

20 § Över de beslut som förvaltaren fattar rörande stiftelsen skall
det föras protokoll.

21 § Förvaltaren får inte handlägga frågor som rör avtal mellan
honom och stiftelsen. Förvaltaren får inte heller handlägga frågor
om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om förvaltaren i frågan
har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens.
Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

Första stycket tillämpas också på företrädare för förvaltaren.

Är förvaltaren enligt första stycket förhindrad att företräda
stiftelsen, får tillsynsmyndigheten på förvaltarens begäran förordna
en god man att företräda stiftelsen i förvaltarens ställe.

22 § Förvaltaren har rätt till skäligt arvode i efterskott för
kalenderår. Beslut om arvode får fattas av förvaltaren.

Första stycket gäller endast om inte annat har föreskrivits i
stiftelseförordnandet.

23 § Förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och
firma. Förvaltaren för en stiftelse som är registrerad i
stiftelseregistret kan bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen
och teckna dess namn och firma. Förvaltaren kan när som helst
återkalla ett sådant bemyndigande. Bestämmelserna i 21 § gäller i
fråga om den som har fått ett sådant bemyndigande även om han inte
är företrädare för förvaltaren.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda
stiftelsen.

En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som
konkursgäldenär av den förvaltare som finns vid konkursens
början. Bestämmelserna i 19 § gäller dock under konkursen.

24 § Har förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftelsen
företagit en rättshandling för stiftelsen och därvid överskridit sin
befogenhet, gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen, om den mot
vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att
befogenheten överskreds.

3 kap. Bokföring och årsredovisning m.m.

Bokföring

1 § I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när en
stiftelse är bokföringsskyldig och om den skall avsluta den
löpande bokföringen med en årsredovisning eller med ett
årsbokslut.

Om bokföringsskyldigheten upphör, skall detta anmälas till
tillsynsmyndigheten. Lag (1999:1106).

Räkenskaper

2 § Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt
bokföringslagen (1999:1078) skall fortlöpande föra räkenskaper
över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av
stiftelsen. Det skall finnas verifikationer för in- och
utbetalningar. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt
placerad med en annan stiftelses förmögenhet, får beträffande
den gemensamt placerade förmögenheten ha räkenskaper som är
gemensamma med den andra stiftelsen.

Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje
räkenskapsår. Av sammanställningen skall framgå tillgångar och
skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och
utgifter under räkenskapsåret. I sammanställningen skall även
anges värdet av stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets
slut.

Räkenskapsmaterialet skall bevaras i ordnat skick och på
betryggande sätt inom landet under minst tio år från utgången
av det räkenskapsår som räkenskapsmaterialet avser.
Lag (1999:1106).

Värdet av stiftelsens tillgångar

3 § Vid bestämmandet av värdet på stiftelsens tillgångar enligt
2 § andra stycket skall varje tillgång tas upp till ett värde
som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en
försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och
byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet
om ett sådant värde finns. Lag (1999:1106).

4 § har upphävts genom lag (1999:1106).

5 § Ny beteckning 2 §.

6 § Ny beteckning 3 §

Årsredovisning m.m.

7-12 §§ har upphävts genom lag (1999:1106).

4 kap. Revision

1 § En stiftelse skall ha minst en revisor.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och
entledigas revisorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och
entledigas revisorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av

1. förvaltarens högsta beslutande organ,

2. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om
förvaltaren är en statlig myndighet, eller

3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett
handelsbolag. Lag (1996:1147).

2 § Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, får en stiftelse
ha en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag
om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanterna.

3 § Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte
vara revisor.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt
arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets
fullgörande.

Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.
Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om
underrättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisor.
Bestämmelserna i 6 § i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör minst en av moderstiftelsens
revisorer utses, om det kan ske. Lag (1995:540).

4 § Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd
revisor, om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är
skyldig att upprätta årsredovisning.

Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor om

1. nettovärdet av stiftelsens tillgångar enligt
balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger
ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under
den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda i stiftelsen under de två senaste
räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även för moderstiftelse i
en koncern om

1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt
koncernbalansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren
överstiger det gränsbelopp som anges i andra stycket 1,

2. antalet anställda hos koncernföretagen under den tid som
anges i 1 i medeltal har överstigit 200, eller

3. moderstiftelsen inte upprättar koncernredovisning och
nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt
balansräkningar för koncernföretagens två senaste räkenskapsår,
på moderstiftelsens balansdag överstiger det gränsbelopp som
anges i andra stycket 1.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i
fall som avses i andra och tredje styckena besluta att en viss
godkänd revisor får utses i stället för en auktoriserad
revisor. Sådana beslut meddelas för högst fem år i följd.
Lag (1999:1106).

5 § I fråga om andra stiftelser än som avses i 4 § första stycket får
tillsynsmyndigheten besluta att minst en revisor skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor.

6 § Den får inte vara revisor som

1. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,

2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen
enligt 2 kap. 16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller,
om stiftelsen förvaltas av ett handelsbolag, är bolagsman i
bolaget,

3. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett
dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om
dotterföretaget är ett handelsbolag, är bolagsman i företaget,

4. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid
stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll
däröver,

5. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad
eller beroende ställning till stiftelsen eller till förvaltaren
eller till någon annan som avses i 1-4,

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder
stiftelsen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper
enligt 3 kap. 2 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning
eller stiftelsens kontroll däröver,

7. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1-4
eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon, eller

8. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller
till ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren
eller har förpliktelser för vilka stiftelsen, förvaltaren eller
dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt
säkerhet.

I ett dotterföretag får inte den vara revisor som enligt första
stycket inte är behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt
första och andra styckena inte är behörig att vara revisor. Har
stiftelsen, stiftaren, förvaltaren eller ett dotterföretag
någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller
huvudsakligen ha hand om intern revision eller granskning av
liknande slag, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den
utsträckning som det är förenligt med god revisionssed.
Lag (1999:1106).

7 § En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare.

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när en ny
revisor har utsetts.

Ett uppdrag som revisor för bestämd tid upphör i förtid, om
revisorn anmäler det hos den som har utsett honom eller om han
entledigas av någon som enligt 1 § andra stycket har rätt att
göra det.

Upphör ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid i förtid,
skall revisorn genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten, om
uppdraget har gällt en stiftelse som enligt bokföringslagen
(1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning. Revisorn
skall i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den
granskning som han har utfört under den del av löpande
räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälan gäller
i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde
styckena om revisionsberättelse. Kopia av anmälan skall
överlämnas till stiftelsens styrelse eller förvaltare.

Bestämmelsen i fjärde stycket tillämpas inte om uppdraget har
gällt en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första
stycket. Lag (1999:1106).

8 § Tillsynsmyndigheten kan förordna revisor för en stiftelse, om

1. någon revisor inte är utsedd,

2. någon auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd när det
krävs enligt 4 eller 5 §,

3. en utsedd revisor inte får vara revisor enligt vad som föreskrivs i
3 § första stycket eller 6 §, eller

4. en föreskrift i stiftelseförordnandet om antalet revisorer eller om
revisors behörighet har åsidosatts.

I fall som avses i första stycket 1--4 är styrelsen eller förvaltaren
skyldig att göra anmälan till tillsynsmyndigheten, om inte rättelse
utan dröjsmål sker genom den som utser revisor.

Förordnande enligt första stycket skall meddelas efter det att
stiftelsen har hörts och avse tid till dess att en annan revisor har
blivit utsedd. Vid förordnande av revisor i fall som avses i första
stycket 2--4 skall tillsynsmyndigheten entlediga den tidigare
utsedde revisorn.

9 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god
revisionssed granska stiftelsens räkenskaper och
årsredovisning, årsbokslut eller sammanställning enligt 3 kap.
2 § andra stycket samt styrelsens eller förvaltarens
förvaltning.

Om stiftelsen är en moderstiftelse som skall upprätta
koncernredovisning, skall revisorerna även granska
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes
förhållanden i övrigt.

Innehåller stiftelseförordnandet föreskrifter om revision skall
dessa iakttas, om de inte strider mot första eller andra
stycket eller mot någon annan bestämmelse i denna lag.
Lag (1999:1106).

10 § Styrelsen eller förvaltaren skall ge revisorerna tillfälle
att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner
behövligt samt lämna de upplysningar och den hjälp som
revisorerna begär. Samma skyldighet har företagsledningen och
revisorerna i ett dotterföretag gentemot en revisor i
moderstiftelsen.

I 8 kap. 2 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns
bestämmelser om vid vilken tidpunkt årsredovisningen och, i
förekommande fall, koncernredovisningen senast skall lämnas
till revisorn.

Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning
enligt bokföringslagen (1999:1078), skall årsbokslutet eller
den sammanställning över räkenskaperna som anges 3 kap. 2 §
andra stycket lämnas till revisorn inom fyra månader efter
räkenskapsårets utgång. Lag (1999:1106).

11 § Revisorerna skall avge en revisionsberättelse för varje
räkenskapsår.

I fråga om stiftelser som enligt bokföringslagen (1999:1078) är
skyldiga att upprätta årsredovisning skall revisionsberättelsen
innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har gjorts
upp enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Innehåller inte
årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt
årsredovisningslagen, skall detta anges och behövliga
upplysningar lämnas i revisionsberättelsen, om det kan ske.

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna
vid sin granskning har funnit att

1. stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens
ändamål eller att dess förmögenhet är placerad i strid med
stiftelseförordnandet eller med 2 kap. 4 eller 6 §,

2. någon annan åtgärd eller försummelse innebär att
föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i
denna lag eller årsredovisningslagen inte har följts, eller

3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller
förvaltaren till last eller annan åtgärd eller försummelse kan
föranleda ersättningsskyldighet enligt 5 kap. 1 § första
meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 §.

Om stiftelsen har utövat näringsverksamhet under
räkenskapsåret, skall även 30 § första stycket revisionslagen
(1999:1079) iakttas när revisionsberättelsen upprättas.

I en moderstiftelse skall revisorerna avge en särskild
revisionsberättelse för koncernen. Härvid skall andra stycket
och tredje stycket 2 och 3 tillämpas. Lag (1999:1106).

12 § Sedan revisorerna i en stiftelse som enligt
bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta
årsredovisning har slutfört granskningen, skall de skriva en
hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i
en moderstiftelse, på koncernredovisningen. Finner revisorerna
att balansräkningen eller resultaträkningen är oriktig, skall
de anteckna även detta. I en moderstiftelse gäller detsamma i
fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
Lag (1999:1106).

13 § Revisorerna skall överlämna revisions- och
koncernrevisionsberättelsen samt den av dem påtecknade års- och
koncernredovisningen, årsbokslutet eller sammanställningen till
styrelsen eller förvaltaren senast fem och en halv månader efter
utgången av stiftelsens räkenskapsår.

14 § Erinringar som revisorerna framställer till styrelsen eller
förvaltaren och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de
anteckna i protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall
överlämnas till styrelsen eller förvaltaren.

15 § Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående
om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom
om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till
nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att

1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om
stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna
behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter
till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till
tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om sådan
stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 §
sekretesslagen (1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna
upplysningar om stiftelsens angelägenheter till de
förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget.
Lag (1999:625).

16 § Revisorerna har rätt att av stiftelsen få skäligt arvode för sitt
uppdrag.

5 kap. Skadestånd

1 § Om en styrelseledamot eller förvaltaren uppsåtligen eller av
oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen då han fullgör sitt uppdrag,
skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas
någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i
stiftelseförordnandet eller denna lag.

2 § En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges
i 1 §. Han ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av
oaktsamhet orsakas av hans medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är
huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

3 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1 eller 2 §, kan
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till
handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i
övrigt.

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för
skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats
för någon av dem enligt första stycket. Vad någon har utgett i
skadestånd får krävas tillbaka från de andra efter vad som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna.

4 § Talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 eller 2 § kan väckas,
förutom av styrelsen eller förvaltaren, av

1. stiftaren eller, om stiftaren är avliden, dennes efterlevande make
eller sambo, arvinge, arvinges avkomling, universell
testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor i
dödsboet efter stiftaren,

2. en styrelseledamot,

3. den som enligt stiftelsens ändamål kan komma att få förmån av
stiftelsen,

4. den som genom stiftelseförordnandet har rätt att föra sådan
talan, samt

5. tillsynsmyndigheten.

Talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 eller 2 § kan även väckas
av stiftelsens konkursbo.

Den som har väckt talan med stöd av första stycket 1--5 eller andra
stycket svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning
av stiftelsen för den kostnad som täcks av vad som har kommit
stiftelsen till godo genom rättegången.

Bestämmelsen i första stycket 5 gäller inte i fråga om en sådan
stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

5 § Sådan talan för stiftelsens räkning enligt 1 eller 2 § som inte
grundas på brott kan inte väckas mot

1. en styrelseledamot eller förvaltaren sedan tre år har förflutit från
utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som
ligger till grund för talan fattades eller vidtogs, eller

2. en revisor sedan tre år har förflutit från det att
revisionsberättelsen kom styrelsen eller förvaltaren till handa.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket får stiftelsens
konkursbo väcka talan, om konkursansökan har gjorts innan den
tid som anges i första stycket har gått ut. Efter utgången av nämnda
tid kan sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från
edgångssammanträdet.

6 kap. Ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande

Ändring m.m. efter tillstånd

1 § Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av
Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta
föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser

1. stiftelsens ändamål,

2. hur stiftelsens förmögenhet skall vara placerad,

3. huruvida stiftelsen skall ha egen eller anknuten förvaltning,

4. av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses
eller hur styrelsen skall vara sammansatt,

5. styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande,

6. arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,

7. räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen,

8. revision, eller

9. rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller om
entledigande av styrelseledamot eller förvaltare.

Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas
endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan
följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande
mot stiftarens avsikter eller om det finns andra särskilda skäl.

Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål skall vad som
kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt.

2 § Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas på ansökan av styrelsen
eller förvaltaren. Kammarkollegiets beslut får överklagas hos
regeringen.

Ändring m.m. utan tillstånd

3 § Om stiftaren i stiftelseförordnandet uttryckligen har föreskrivit
att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får
ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i
stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än som anges i 1 §
första stycket 1, gäller vad stiftelseförordnandet föreskriver utan
hinder av 1 §.

Även om det inte följer av stiftelseförordnandet får styrelsen eller
förvaltaren i andra fall än som avses i 1 § första stycket utan
tillstånd ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift
i stiftelseförordnandet. Härvid skall 1 § andra stycket tillämpas.

4 § Styrelsen eller förvaltaren skall underrätta tillsynsmyndigheten
om beslut som avses i 3 §. Beslutet gäller från och med den dag då
tre månader förflutit sedan underrättelsen inkom till
tillsynsmyndigheten, om inte denna under tremånaderstiden
förbjudit styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet. Förbud av
tillsynsmyndigheten får grundas endast på att beslutet strider mot
denna lag.

Om tillsynsmyndigheten behöver längre tid för prövningen, får den
förlänga tidsfristen enligt första stycket med högst tre månader. Om
det fattas beslut om förlängning skall stiftelsen underrättas om
detta.

Ändring m.m. i fråga om statliga stiftelser

4 a § Är det fråga om en stiftelse som har bildats av staten, får
regeringen beträffande den stiftelsen, även utan styrelsens eller
förvaltarens samtycke och trots vad som sägs i 1 §, ändra eller
upphäva föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår sådana frågor
som anges i 1 § första stycket 2-9.

Regeringen får pröva frågor om ändring eller upphävande enligt
första stycket utan ansökan. Lag (1996:1207).

Upphörande av en stiftelse i visst fall

5 § Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka
stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta,
om

1. stiftelsen bildades för mer än 50 år sedan,

2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de
senaste fem åren,

3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap.
3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har
understigit det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, samt

4. stiftelsen saknar skulder.

Bestämmelserna i 4 § tillämpas på beslut enligt första stycket.
Lag (1999:1106).

7 kap. Likvidation och upplösning

Förutsättningar för likvidation m.m.

1 § Styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse som utövar
näringsverksamhet skall ofördröjligen upprätta en särskild
balansräkning så snart det finns skäl att anta att värdet av
stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder.
Samma skyldighet inträder om stiftelsen vid verkställighet enligt 4
kap. utsökningsbalken befunnits sakna utmätningsbara tillgångar.
Visar balansräkningen att värdet av tillgångarna understiger
summan av skulderna, skall styrelsen eller förvaltaren ansöka hos
tingsrätt om att stiftelsen försätts i likvidation. Sådan ansökan kan
även göras av styrelseledamot eller revisor.

2 § Vid beräkningen av värdet av stiftelsens tillgångar skall det i
den balansräkning som avses i 1 § inom linjen tas upp en post som
utvisar den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle
följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för
försäljningskostnaderna. Beträffande sådana anläggningstillgångar
som undergår fortlöpande värdeminskning gäller dock att de skall
tas upp till anskaffningsvärdet minskat med erforderliga
avskrivningar och nedskrivningar, om man därigenom får ett högre
värde.

Vid beräkningen av summan av stiftelsens skulder skall hänsyn inte
tas till skulder på grund av statligt stöd för vilket
återbetalningsskyldigheten är beroende av stiftelsens ekonomiska
ställning, om stödet, för det fall att stiftelsen försätts i konkurs
eller träder i likvidation, skall återbetalas först sedan övriga
skulder till fullo har betalats.

3 § Underlåter styrelseledamöterna eller förvaltaren att fullgöra vad
som åligger dem enligt 1 §, svarar de och andra som med vetskap
om denna underlåtenhet handlar på stiftelsens vägnar solidariskt
för de förpliktelser som uppkommer för stiftelsen. En
styrelseledamot eller förvaltaren undgår dock ansvar, om han visar
att underlåtenheten inte beror på försummelse av honom.

Ansvarighet enligt första stycket gäller inte för förpliktelser som
uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till domstols
prövning eller sådan balansräkning som avses i 4 § har blivit
granskad av revisorerna och godkänd av tillsynsmyndigheten.

4 § Tingsrätt skall besluta att stiftelsen skall träda i likvidation,
om det inte under ärendets handläggning i domstolen styrks att en
balansräkning, utvisande att stiftelsen har tillgångar till ett värde
som överstiger summan av skulderna, har blivit granskad av
revisorerna och godkänd av tillsynsmyndigheten.

Förfarandet hos domstolen

5 § Görs ansökan om likvidation enligt 1 §, skall domstolen genast
kalla stiftelsen och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att
inställa sig för domstolen på en bestämd dag, då frågan om skyldighet
för stiftelsen att träda i likvidation skall prövas. Kallelsen skall
delges stiftelsen, om delgivningen kan ske på annat sätt än enligt
15--17 §§ delgivningslagen (1970:428). Kallelsen skall kungöras genom
domstolens försorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och
högst fyra månader före inställelsedagen.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse
samt för expeditioner i ett ärende enligt 1 §, skall kostnaderna
betalas av stiftelsens medel, om stiftelsen förpliktas träda i
likvidation eller om domstolen i annat fall finner det skäligt.

Genomförande av likvidationen

7 § En domstol som fattar beslut att en stiftelse skall träda i
likvidation skall samtidigt utse en eller flera likvidatorer.
Likvidatorerna träder i styrelsens eller förvaltarens ställe och har
till uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorerna skall för registrering i stiftelseregistret genast
anmäla beslut om likvidation och förordnande av likvidator.

Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter
tillämpas på likvidatorerna, i den mån inte annat följer av detta
kapitel. En likvidator har alltid rätt till skäligt arvode.

En stiftelse är alltid bokföringsskyldig under likvidationen.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att stiftelsen träder
i likvidation. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas under
likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om
huruvida enligt revisorernas mening likvidationen onödigt
fördröjs.

8 § När stiftelsen har trätt i likvidation, skall styrelsen eller
förvaltaren genast avge en redovisning för sin förvaltning av
stiftelsens angelägenheter under den tid för vilken
redovisningshandlingar inte förut har lämnats till revisorerna.
Redovisningen skall lämnas till revisorerna så snart det kan ske.
Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall
tillämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en
särskild redovisning avges för detta år. I en moderstiftelse skall
denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

9 § Likvidatorerna skall genast söka kallelse på stiftelsens okända
borgenärer.

10 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla stiftelsens
tillgångar till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt
betala stiftelsens skulder. Stiftelsens näringsverksamhet får
fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för
att de anställda skall få skälig tid på sig att skaffa sig nya
anställningar.

11 § När den anmälningstid som bestämts i kallelsen på stiftelsens
okända borgenärer har gått ut och alla kända skulder blivit betalda,
skall likvidatorerna använda återstående tillgångar för det ändamål
vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt
motsvarar detta. Om det inte är möjligt att använda tillgångarna på
detta sätt, skall de överlämnas till Allmänna arvsfonden. Om något
skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning eller av
annan orsak inte kan betalas, skall dock så mycket av överskottet
behållas som kan behövas för denna betalning.

12 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart
det kan ske avge slutredovisning för sin förvaltning genom en
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till
berättelsen skall de foga redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall
avlämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter till
likvidatorerna avge en revisionsberättelse över slutredovisningen
och förvaltningen under likvidationen. Likvidatorerna skall
därefter genast sända en kopia av revisions- och
förvaltningsberättelserna till tillsynsmyndigheten.

13 § När likvidatorerna har sänt revisions- och
förvaltningsberättelserna till tillsynsmyndigheten, är stiftelsen
upplöst. Detta förhållande skall likvidatorerna genast anmäla för
registrering i stiftelseregistret.

Om likvidatorerna finner att stiftelsen är på obestånd och inte kan
betala likvidationskostnaderna, skall de ansöka om att stiftelsen
försätts i konkurs.

14 § Om det efter stiftelsens upplösning enligt 13 § visar sig att
stiftelsen har tillgångar eller om talan väcks mot stiftelsen eller det
av någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd,
skall likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av
likvidatorerna för registrering i stiftelseregistret.

15 § Om ett likvidationsbeslut har blivit upphävt genom ett beslut
av domstol som har vunnit laga kraft, träder stiftelsens tidigare
styrelse eller förvaltare i likvidatorernas ställe. Likvidatorerna
skall genast anmäla beslutet för registrering i stiftelseregistret.

När likvidation har upphört enligt första stycket, skall 12 §
tillämpas.

Likvidation efter konkurs

16 § Om en stiftelse som utövar näringsverksamhet är försatt i
konkurs och denna avslutas med överskott, skall styrelsen eller
förvaltaren inom en månad från det att konkursen avslutades
besluta att stiftelsen skall träda i likvidation och genast anmäla
detta till tingsrätten. Denna skall därefter utan dröjsmål utse en
eller flera likvidatorer.

Om stiftelsen var i likvidation när den försattes i konkurs, skall
likvidationen fortsättas enligt 14 §.

17 § Om det inte fattas ett sådant beslut som avses i 16 § första
stycket, skall tingsrätten besluta att stiftelsen skall träda i
likvidation.

Frågan om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av
tillsynsmyndigheten eller på ansökan av en styrelseledamot eller en
borgenär.

Om tillsynsmyndigheten eller sökanden har haft kostnader för
delgivning eller kungörelse samt för expeditioner i ett ärende enligt
andra stycket, skall kostnaderna betalas av stiftelsens medel.

Upplösning utan likvidation

18 § I fall som avses i 6 kap. 5 § är stiftelsen upplöst när
tillgångarna förbrukats.

När en stiftelses konkurs har avslutats utan överskott är stiftelsen
upplöst.

8 kap. Stiftelses firma

1 § En stiftelses firma skall tydligt skilja sig från andra firmor som
förut är införda i stiftelseregistret. I en firma som skiljer sig från
stiftelsens namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta
ord ingå. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i firmalagen
(1974:156).

2 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot
användning av firma och om hävande av firmaregistrering.

3 § Om en i stiftelseförordnandet angiven firma inte kan registreras,
får styrelsens eller förvaltarens beslut om ny firma tillämpas utan
att bestämmelserna i 6 kap. iakttas.

4 § Skriftliga handlingar som utfärdas för en stiftelse i dess
näringsverksamhet bör undertecknas med angivande av stiftelsens
firma. Vid angivande av firma som inte sammanfaller med
stiftelsens namn skall på lämpligt sätt alltid anges att det är en
stiftelse som innehar firman.

Har styrelsen eller förvaltaren eller någon annan företrädare för
stiftelsen utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det
inte av handlingens innehåll att den har utfärdats på stiftelsens
vägnar, svarar de som har undertecknat handlingen solidariskt för
förpliktelsen enligt handlingen. Detta gäller dock inte, om

1. det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att
handlingen utfärdades för stiftelsen, samt

2. medkontrahenten har fått ett av stiftelsen behörigen
undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål
efter det att antingen en begäran om sådant godkännande har
framställts eller personlig ansvarighet har gjorts gällande mot
undertecknarna.

9 kap. Tillsyn m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Tillsynsmyndighet för en stiftelse med egen förvaltning är
länsstyrelsen i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte eller,
om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. En
stiftelse med anknuten förvaltning står under tillsyn av
länsstyrelsen i det län där förvaltaren har sitt säte eller, om säte
inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas
eller, om ett handelsbolag är förvaltare, där bolagets huvudkontor
är inrättat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att en annan myndighet än som följer av första stycket skall
vara tillsynsmyndighet för en stiftelse.

Att det för vissa stiftelser gäller särskilda bestämmelser om
tillsynen framgår av 10 §.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndigheternas
verksamhet enligt denna lag.

Tillsynens innebörd m.m.

3 § Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att
stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i
enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag
eller att en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt
uppdrag.

Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.

4 § Tillsynsmyndigheten får

1. begära in handlingar eller upplysningar från stiftelsen,

2. kalla till och delta vid sammanträde med stiftelsens styrelse eller
förvaltare, samt

3. om särskild anledning föreligger utföra inspektion hos stiftelsen
på tid och sätt som myndigheten bestämmer.

I fall som avses i första stycket 3 är stiftelsens styrelse eller
förvaltare skyldig att hålla stiftelsens kassa, värdehandlingar och
övriga tillgångar samt räkenskapsmaterial och protokoll tillgängliga
för dem som utför inspektionen.

5 § Tillsynsmyndigheten kan

1. skilja en styrelseledamot från hans uppdrag om han är obehörig
enligt 2 kap. 10 § eller enligt lagen (1986:436) om näringsförbud
samt skilja en förvaltare som är obehörig enligt 2 kap. 19 § andra
stycket från uppdraget,

2. förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att
fullgöra sina åligganden,

3. förbjuda en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att
verkställa ett beslut eller, om beslutet har verkställts, förelägga en
eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att göra rättelse om
det kan ske.

Att tillsynsmyndigheten har även andra befogenheter framgår av 4
kap. 5 och 8 §§ samt 5 kap. 4 §.

Beslut om föreläggande eller förbud enligt första stycket 2 och 3 får
förenas med vite. Tillsynsmyndigheten skall pröva frågan om att
döma ut ett vite som förelagts enligt första stycket 2, om
föreläggandet endast avser åliggande att inge en eller flera
handlingar till tillsynsmyndigheten. I övriga fall prövas frågan av
länsrätten enligt lagen (1985:206) om viten.

6 § Om en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag,
kan han entledigas av allmän domstol. Entledigandet får begränsas
till viss tid.

I fråga om rätt till talan om entledigande gäller 5 kap. 4 § första och
fjärde styckena.

Har tillsynsmyndigheten väckt talan om entledigande av en
styrelseledamot eller förvaltaren, får tillsynsmyndigheten entlediga
denne för tiden till dess att domstolen har slutligt prövat saken eller
bestämt annorlunda.

7 § I en stiftelse med egen förvaltning skall tillsynsmyndigheten
förordna

1. ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen skall bli
beslutför, samt

2. ordförande i styrelsen i fall då någon annan än styrelsen skall
utse ordförande men inte gör detta.

Förordnandet gäller intill dess att en ny ledamot eller ordförande
har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ledamoten
entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye
ledamoten för den tid entledigandet avser.

8 § Tillsynsmyndigheten skall förordna ny förvaltare för en stiftelse
med anknuten förvaltning, om stiftelsen saknar förvaltare.

Förordnandet gäller tills vidare. Har den förre förvaltaren
entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye
förvaltaren för den tid entledigandet avser.

9 § Om ett testamentariskt stiftelseförordnande inte kan verkställas
därför att det saknas ett sådant åtagande som avses i 1 kap. 2 §
andra stycket, skall länsstyrelsen på begäran av någon som förvaltar
dödsboet verka för att ett sådant åtagande lämnas. Länsstyrelsen
får därvid besluta om en annan förvaltningsform än den som har
föreskrivits av stiftaren.

Behörig länsstyrelse är länsstyrelsen i det län där stiftaren hade sitt
hemvist.

Tillsynens innebörd i fråga om vissa stiftelser

10 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § samt 5 § första
stycket 2 och 3 gäller inte i fråga om

1. stiftelser som bildats av eller tillsammans med staten, en
kommun eller ett landsting,

2. stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet, eller

3. stiftelser som enligt stiftarens förordnande skall vara
undantagna från tillsyn enligt denna lag och som varken under
innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har
utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse.

I fråga om stiftelser som avses i första stycket gäller dock
bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § första stycket 1 och 2
samt 5 § första stycket 2 och 3 om det kan antas att

1. stiftelsen saknar namn,

2. stiftelsen inte har upprättat års- eller koncernredovisning
eller inte har avlämnat års- eller koncernredovisning,
årsbokslut eller sammanställning över räkenskaperna till
revisorn,

3. stiftelsen inte håller års- eller koncernredovisning eller
revisions- eller koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var
och en,

4. stiftelsen saknar behörig revisor, eller om

5. fråga uppkommer om sådant beslut som avses i 4 kap. 5 §.
Lag (1999:1106).

Överklagande

11 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut om att
väcka talan enligt 5 kap. 4 § första stycket eller 9 kap. 6 § första
stycket eller beslut enligt 9 kap. 6 § tredje stycket.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 4 § eller 5 §
andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser
verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de
överklagas.

Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, skall tillsynsmyndigheten
föra talan för det allmänna. Överklagas domstolens beslut av
tillsynsmyndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor
från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Länsstyrelsens beslut enligt 9 § överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Bestämmelserna i tredje stycket om
tillsynsmyndigheten och dess beslut gäller i sådant fall
länsstyrelsen och dess beslut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:1360).

10 kap. Registrering

Allmänna bestämmelser om registrering

1 § En stiftelse skall vara registrerad om

1. den enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att
upprätta årsredovisning, eller

2. det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet
meddelade föreskrifterna att den skall vara registrerad.

Registreringsmyndighet för en stiftelse är den länsstyrelse som
med tilllämpning av bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket
skall vara tillsynsmyndighet för stiftelsen.

Ett stiftelseregister skall föras hos registreringsmyndigheten
för registreringar enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för registrering i
stiftelseregistret. Lag (1999:1106).

2 § Om inte annat följer av 6 § andra stycket skall en
stiftelses styrelse eller förvaltare anmäla stiftelsen för
registrering i stiftelseregistret

1. i fall som avses i 1 § första stycket 2 senast sex månader
efter det att stiftelsen bildades,

2. i övriga fall senast sex månader efter det att stiftelsen
blev bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078).

Anmälan enligt första stycket skall innehålla uppgift om
stiftelsens postadress och telefon samt om styrelseledamöternas
namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon eller
förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer, postadress
och telefon. Vid egen förvaltning skall den vidare innehålla
uppgift om den ort där styrelsen har sitt säte, eller om säte
inte är bestämt, där förvaltningen huvudsaklingen utövas. Vid
anknuten förvaltning skall uppgift i stället lämnas om den ort
där förvaltaren har sitt säte, eller om säte inte är bestämt,
där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller,
om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt
huvudkontor inrättat.

Till anmälan skall det fogas en kopia av stiftelseförordnandet,
om det är möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2
kap. 7 § fattat beslut om namn för stiftelsen, skall anmälan
innehålla uppgift även om namnet. Lag (1999:1106).

3 § Anmälan för registrering i stiftelseregistret skall genast
göras

1. när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller
upphävts enligt bestämmelserna i 6 kap.,

2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 §
andra stycket,

3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2
kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket,

4. när stiftelsen inte längre är registreringsskyldig enligt
denna lag, samt

5. när stiftelsen är upplöst.

I fall som avses i första stycket 3 skall uppgift lämnas om
företrädarens namn, personnummer, bostadsadress, postadress och
telefon. Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att rätten
att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma
får utövas endast av två eller flera i förening, skall detta
också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Någon
annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att
teckna dess namn och firma får inte registreras.

När anmälan enligt första stycket 2 avser byte av förvaltare
skall anmälan göras av den nye förvaltaren. I fall som avses i
första stycket 5 skall anmälan göras av den avträdande
styrelsen eller förvaltaren. I övriga fall skall anmälan göras
av styrelsen eller förvaltaren. Lag (1998:306).

4 § Om en registrerad stiftelse försätts i konkurs eller förhandling
om offentligt ackord inleds för stiftelsen, skall tingsrätten sända en
underrättelse om beslutet för registrering i stiftelseregistret.

När konkursen har avslutats eller förhandlingen om offentligt
ackord har avslutats på annat sätt än genom konkurs, skall
tingsrätten genast sända en underrättelse för registrering i
stiftelseregistret och i det förra fallet ange om något överskott finns
eller inte. Tingsrätten skall även för registrering underrätta
registreringsmyndigheten när en högre rätt genom beslut, som har
vunnit laga kraft, har upphävt ett beslut att försätta stiftelsen i
konkurs eller att inleda förhandling om offentligt ackord.

5 § En registrering skall avföras om det genom dom som har vunnit
laga kraft har förklarats att en registrering inte borde ha skett, att
ett beslut som registrerats är ogiltigt eller att något visst förhållande
som registrerats inte föreligger.

Domstolen skall sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser för stiftelser som avser att utöva eller som
utövar näringsverksamhet

6 § Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet skall styrelsen
eller förvaltaren lämna uppgift för registrering i stiftelseregistret
om

1. den firma under vilken näringsverksamheten skall bedrivas, och

2. näringsverksamhetens art.

Om stiftelsen inte tidigare är registrerad i stiftelseregistret, skall
stiftelsen även fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 2 § innan
den börjar utöva näringsverksamheten.

Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister för annat län, om
verksamheten är avsedd att utövas där.

7 § Upphör en stiftelse att utöva näringsverksamhet eller ändras
någon annan uppgift som har registrerats om en stiftelse som
utövar näringsverksamhet, skall stiftelsens styrelse eller förvaltare
genast anmäla detta för registrering i stiftelseregistret.

8 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post-
och Inrikes Tidningar vad som har införts i stiftelseregistret i fråga
om en stiftelse som utövar näringsverksamhet. Detta gäller dock
inte registrering av underrättelser enligt 4 §.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har
införts i registret skall endast ange ändringens art.

9 § Det som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 8 §
skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte
framgår av omständigheterna att han varken kände till eller borde
ha känt till det som har kungjorts.

10 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av
en firma ur registret sedan en dom om att häva firmaregistreringen
har vunnit laga kraft.

Om ingripande av registreringsmyndigheten m.m.

11 § Registreringsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att
en stiftelse inte följer bestämmelserna i denna lag eller annan
författning i fråga om anmälan för registrering i stiftelseregistret.

Registreringsmyndigheten får därvid begära in handlingar eller
upplysningar från stiftelsen och kan förelägga en eller flera
ledamöter i stiftelsens styrelse eller förvaltaren att lämna begärda
handlingar eller upplysningar till registreringsmyndigheten eller att
göra anmälan för registrering i stiftelseregistret.

Beslut om föreläggande får förenas med vite.
Registreringsmyndigheten skall pröva frågan om utdömande av
vitet.

12 § Länsstyrelsen i Stockholms län får förbjuda den som använder
ordet stiftelse i strid med 1 kap. 6 § andra stycket att fortsätta med
det. Förbudet får förenas med vite.

13 § Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Om registreringsmyndighetens beslut överklagas skall
registreringsmyndigheten föra talan för det allmänna. Överklagas
domstolens beslut av registeringsmyndigheten, skall överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet
meddelades.

Vad som sägs i första och andra styckena om
registreringsmyndigheten och dess beslut gäller länsstyrelsen i
Stockholms län och dess beslut när det är fråga om beslut enligt
12 §. Lag (1995:1360).

11 kap. Insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser

1 § En insamlingsstiftelse bildas genom att

1. en eller flera stiftare förordnar att pengar som inflyter efter ett
upprop av dem, skall som en självständig förmögenhet främja ett
bestämt och varaktigt ändamål, och

2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med
förordnandet.

Stiftelseförordnandet skall vara skriftligt och undertecknat av
stiftaren eller stiftarna.

2 § För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4-5 b §§ samt 6 § första
stycket första meningen,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,

4 kap. (revision): 1-4 §§, 6 §, 7 § första-fjärde styckena, 8-
14 §§, 15 § första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1-3 §§, 4 § första-tredje styckena samt 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett
stiftelseförordnande): samtliga bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,

9 kap. (tillsyn m.m.): 1-9 §§ och 11 §, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

En insamlingsstiftelses namn skall innehålla ordet
insamlingsstiftelse.

En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar
under en sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5-5 b §§, 6 § första stycket, 2-10 kap.
samt andra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om
insamlingsstiftelser vilkas tillgångar enligt
stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för
bestämda fysiska personer. Lag (1999:1106).

3 § En kollektivavtalsstiftelse bildas genom att

1. en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation
i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt
kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter, skall som en självständig
förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och

2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med
förordnandet.

4 § För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande
bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4-5 b §§ och 6 § första
stycket första meningen,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,

4 kap. (revision): 1-4 §§, 6 §, 7 § första-tredje styckena och
8-16 §§,

5 kap. (skadestånd): 1-3 §§, 4 § första stycket 1-4, andra och
tredje styckena och 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett
stiftelseförordnande): samtliga bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,

9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 §
första stycket 1, 6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 §
andra stycket och 11 §, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och
stiftelsen genom skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva
stiftelseförordnandet. Vad som anges i 2-10 kap. om
föreskrifter i ett stiftelseförordnande skall i fråga om en
kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen
som har meddelats genom en sådan överenskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn skall innehålla ordet
kollektivavtalsstiftelse.

Vid tillämpning av 4 kap. 15 § skall en
kollektivavtalsstiftelse behandlas som en sådan stiftelse som
avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat
tillgångar under en sammanhängande tid av två år.
Lag (1999:1106).

Övergångsbestämmelser

1994:1220

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220).

1998:306

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. En stiftelse som vid lagens ikraftträdande redan är
registrerad skall senast den 31 december 1998 anmäla sådana
uppgifter om person- och organisationsnummer som anges i 10
kap. 2 § andra stycket och 3 § andra stycket i paragrafernas
nya lydelse.

1999:1106

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.
- - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - - - - - - - -